Select Page

Privacy Policy

Privacy Verklaring

In eerste instantie wensen wij te benadrukken dat uw gegevens en privacy van groot belang zijn voor ons. U stelt ons uw gegevens ter beschikking en wij voelen ons dan ook verantwoordelijk om deze gegevens met de grootste omzichtigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In onderstaande ‘privacy-policy’ beschrijven wij op een duidelijke en transparante manier hoe wij uw (persoons) gegevens aanwenden en verwerken. Mocht u nog verdere vragen hebben omtrent uw gegevens en privacy kunt u ons steeds bereiken via onderstaande gegevens.

1. Waarop is deze Privacy verklaring van toepassing?

Deze Privacy verklaring is van toepassing wanneer u:

 • een bezoek brengt aan of gebruik maakt van de website www.fikatoday.be, eigendom van FIKA TODAY en/of u hierbij persoonsgegevens meedeelt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het zenden van een e-mail, het maken van telefonisch contact, het inschrijven op onze nieuwsbrief, enzovoort);
 • op één of andere wijze gebruikt maakt van onze diensten;
 • op één of andere wijze met FIKA TODAY in interactie gaat via bepaalde andere kanalen (zoals bijvoorbeeld: persoonlijke ontmoetingen of afspraken, social media, enzovoort);
 • deze Privacy verklaring expliciet accepteert.

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze Privacy verklaring hebt gelezen en begrepen. Deze Privacy verklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die door FIKA TODAY verzameld en gebruikt worden.

Wij verzamelen en verwerken uw (persoons)gegevens in het kader van onze werkzaamheden. Wij handelen conform de “ Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” en conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is.

Hieronder vertellen we kort wat dit voor u inhoudt.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

FIKA TODAY bvba is Verwerkingsverantwoordelijke, zij bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en kan via volgende wijzen worden gecontacteerd:

Per post via: FIKA TODAY Tempelstraat 2 8900 Ieper
Per e-mail: info@fikatoday.be
Via de website: www.Fika Today.be

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt FIKA TODAY bvba  volgende categorieën van persoonsgegevens (niet-limitatief): Uw naam- , mail-, telefoon- en adresgegevens (identificatie – of contactgegevens);

Geanonimiseerde gegevens zijn dan weer geen persoonsgegevens omdat ze niet gebruikt kunnen worden om u te identificeren, bijvoorbeeld: statistische gegevens over het aantal bezoekers op onze webpagina’s.

U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken. We verzamelen informatie over u wanneer u ons belt of wanneer u onze mobiele applicaties gebruikt.

4. Op welke rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt?

FIKA TODAY verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

 • Omwille van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat of de door u genomen precontractuele stappen tijdens uw aanvraag;
 • Omwille van het gerechtvaardigd belang van FIKA TODAY om u te kunnen helpen met haar diensten;
 • Omwille van de door u gegeven toestemming en uitdrukkelijke aanvaarding van deze Privacy verklaring.

5. Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

We verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor het beoogde doel (bv. om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen …) of voor het doel waarvoor u uw toestemming hebt gegeven (bv. om u nieuwsbrieven te versturen, om u de gevraagde informatie te verstrekken …).

We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens (zoals bepaald door de EU-Verordening 2016/679).

6. Wie ontvangt de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derde partijen.

In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden die in onze opdracht uw gegevens zullen verwerken. Deze verwerkers worden door ons met de grootste zorgvuldigheid uitgekozen opdat zij alle nodige garanties kunnen bieden om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerking van uw gegevens te waarborgen, voorbeeld : een bedrijf dat uw bestelling op uw adres aflevert of voor ons nieuwsbrieven verstuurt, …

De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie.

FIKA TODAY bvba heeft eveneens passende organisatorische en technische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

7. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

FIKA TODAY bewaart uw persoonsgegevens :

 • zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden,
 • voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is, of
 • tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen met betrekking tot de door FIKA TODAY geleverde diensten.

De concrete bewaartermijnen hangen af van de verwerkingsactiviteit.

8. Welke rechten heeft u?

Bent u gevestigd in de Europese Economische Ruimte, dan hebt u het recht om:

 • toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te laten verbeteren;
 • uw persoonsgegevens te laten overdragen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;
 • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te laten wissen;
 • uw persoonsgegevens te laten annuleren;
 • als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

FIKA TODAY bvba behoudt echter het recht om uw verzoek tot wissen gemotiveerd te weigeren, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk, voor haar onzichtbaar, ergens blijven opgeslagen.

Bent u gevestigd in Frankrijk, dan hebt u daarenboven het recht om algemene of specifieke regelingen te treffen voor de opslag en verstrekking van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Neem gerust contact met ons op om uw rechten te laten gelden door een mail te sturen naar info@fikatoday.be

9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek aan FIKA TODAY bvba te richten via één van de volgende kanalen:

Per e-mail: info@fikatoday.be

10. Hoe kunt u klacht indienen?

Klachten omtrent het verzamelen en verwerken van gegevens door ons kunnen gericht worden aan een van de contactkanalen beschreven in artikel 9.

Verder hebt u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

11. Kan deze Privacy verklaring wijzigen?

FIKA TODAY bvba heeft steeds het recht om op elk moment onderhavige Privacy verklaring te verbeteren of aan te passen waarbij de aanpassingen onmiddellijk van toepassing zullen zijn vanaf de publicatie ervan op haar website. U dient deze Privacy verklaring op geregelde tijdstippen te (her)bekijken om u te vergewissen van de aanpassingen. De verderzetting van uw contractuele relatie of gebruik van onze website of diensten, zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen aangebracht aan huidige Privacy verklaring.

13. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Huidige Privacy verklaring is onderworpen aan de in België geldende wet- en regelgeving en enkel de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen zijn bevoegd in geval van geschil.

14. Cookies

Opdat de gebruiker van (website) van een correcte, snelle, efficiënte surfervaring kan genieten maakt (website) gebruik van cookies.

Cookies verzamelen bepaalde informatie en slaan deze op om een correcte, snelle, efficiënte surfervaring mogelijk te maken voor de gebruiker van de website. De cookies van (website) worden correct gebruikt. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw computer, smartphone of tablet.

De meeste cookies van (website) worden gewist bij het sluiten van de browser. Er zijn echter sommige cookies die gedurende een bepaalde periode worden opgeslaan. U kan er echter altijd voor opteren om ze zelf op elk moment via uw browser te wissen.

Cookies kunnen altijd door de gebruiker – via de browser-instellingen – gewist worden of uitgeschakeld worden. Uitleg met betrekking tot het aanpassen van de desbetreffende instellingen kan u terugvinden onder de “help-functie” in uw browser.

Waarschuwing: de website www.fikatoday.be werkt niet optimaal als u cookies uitschakelt.

Copyright FIKA TODAY